Mới 2023: Thành tế bào không được tìm thấy ở sinh vật nào dưới đây?

Đề thi học kỳ 1 Sinh học lớp 10 Phần 2 Chương 2 – Cấu trúc của tế bào. Nhóm bào quan nào…

Mới 2023: Vai trò cơ bản của lưới nội chất hạt

Sinh học lớp 10 Phần 2 Chương 2 Chương 2 – Kiểm tra 45 phút về cấu trúc tế bào. Truyền chat thụ…

Mới 2023: Tỷ lệ của nguyên tố Hidro trong cơ thể người là bao nhiêu?

45 phút Trắc nghiệm Sinh học Phần 2 Chương 1 – Lớp 10 Thành phần hóa học của tế bào. Sau khi thực…

Mới 2023: Vai trò của các nguyên tố vi lượng đối với sự sống

Xem quiz ngay Tiết 1 Sinh học lớp 10 Phần 2 Chương 1 – Cấu tạo tế bào. Cacbohydrat: monosacarit, disacarit, polysacarit, theo…

Mới 2023: Tỷ lệ của nguyên tố Hidro trong cơ thể người là bao nhiêu?

Xem Sinh học lớp 10 Phần 2 Chương 1 – Kiểm tra 45 phút phần hóa học tế bào. Liên kết este giữa…

Mới 2023: Có khoảng bao nhiêu nguyên tố hóa học cấu thành các cơ thể sống?

Sau đây là Đề kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 10 Phần 2 Chương 1 – Hóa học tế bào. Các ký…

Mới 2023: Sự sinh trưởng của quần thể vi sinh vật được hiểu là?

45 phút Trắc nghiệm Sinh học lớp 10 Phần 3 Chương 2 – Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật. Ở…

Mới 2023: Nêu ảnh hưởng của các nhân tố hóa học đến sự sinh trưởng của VSV?

Giờ hãy xem bài kiểm tra 45 phút Chương 2 Sinh học lớp 10 Phần 3 – Sinh trưởng và sinh sản của…

Mới 2023: Sinh vật nào dưới đây sinh sản bằng ngoại bào tử?

Tham khảo ngay Đề kiểm tra Sinh học 10 Phần 3 Chương 2 Giai đoạn 1 – Sinh trưởng và sinh sản của…

Mới 2023: Đối với vi sinh vật, chất nào dưới đây được xem là nhân tố sinh trưởng?

45 phút Trắc nghiệm Sinh học lớp 10 Phần 3 Chương 2 – Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật. Cơ…