Mới 2023: Trường hợp nào dưới đây minh hoạ cho thế năng?

Xem ngay Bài kiểm tra 45 phút Chương 3 Sinh học lớp 10 Phần 2 – Chuyển hóa vật chất và năng lượng…

Mới 2023: Quá trình hô hấp tế bào trải qua mấy giai đoạn chính ?

Xem ngay Đề kiểm tra 1 tiết Chương 3 Sinh học lớp 10 Phần 2 – Chuyển hóa vật chất và năng lượng…

Mới 2023: Vi khuẩn nitrat hóa có kiểu dinh dưỡng như thế nào?

Tham khảo Sinh học lớp 10 Phần 3 Chương 1 Kiểm tra 45 phút – Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở…

Mới 2023: Đặc điểm nào dưới đây không có ở tế bào nhân sơ?

Sau đây là Đề kiểm tra học kì 1 Sinh học lớp 10 Phần 3 Chương 1 – Chuyển hóa vật chất và…

Mới 2023: Quá trình nguyên phân không bao gồm kì nào sau đây?

Đây là Đề kiểm tra 45 phút chương 4 Sinh học lớp 10 phần 2 – Phân bào: Ở những thời điểm nào…

Mới 2023: Trong chu kì tế bào, nhiễm sắc tử không tồn tại ở kì nào dưới đây?

Giáo án Học kỳ 1 Sinh học 10 Phần 2 Chương 4 – Phân bào. Ở kì giữa, ở xích đạo có bao…

Mới 2023: Có bao nhiêu kì của giảm phân mà tại đó, NST tồn tại ở trạng thái kép?

Xem ngay Đề kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 10 Phần 2 Chương 4 – Phân bào. Ở động vật bậc cao,…

Mới 2023: Chu kì tế bào bao gồm các pha theo trình tự

Giáo án Học kỳ 1 Sinh học 10 Phần 2 Chương 4 – Phân bào. Trình tự các giai đoạn mà một tế…

Mới 2023: Vi khuẩn có đường kính khoảng

Tham khảo đề kiểm tra 1 tiết Sinh học lớp 2 Chương 2 – Cấu tạo tế bào 1 . Ở cơ thể…

Mới 2023: Tế bào động vật và thực vật có kích thước khoảng

Xem Sinh học 10 Phần 2 Chương 2 – Kiểm tra 45 phút môn Cấu tạo tế bào. Mô tả cấu trúc và…