Mới 2023: Quá trình nguyên phân không bao gồm kì nào sau đây?

Đây là Đề kiểm tra 45 phút chương 4 Sinh học lớp 10 phần 2 – Phân bào: Ở những thời điểm nào trong quá trình nguyên phân, nhiễm sắc thể tồn tại ở trạng thái kép? …

I. Trắc nghiệm. (hãy khoanh tròn câu trả lời đúng)

Đầu tiên. Trường hợp nào sau đây không bao gồm quá trình nguyên phân?

A. trung hạn B. trung hạn

C. Học kỳ đầu D. Học kỳ cuối

2. Sự kiện quan trọng nhất xảy ra trong pha S xen kẽ là gì?

A. Cấu trúc hình thoi vô định hình

B. Hoạt hóa enzim

C. Tổng hợp prôtêin

D. Nhân đôi ADN

3. Giai đoạn nào của chu kỳ tế bào chiếm nhiều thời gian nhất?

A. Sau đó B. Kiểm tra giữa kỳ

C. Giai đoạn đầu D. Trung hạn

4. Nguyên phân xảy ra ở loại tế bào nào sau đây?

Quảng cáo

A. Tế bào trứng đã thụ tinh

B. Tất cả các tùy chọn được đưa ra

C. Tế bào nguyên thủy

D. Tế bào sinh dưỡng

5. Các giai đoạn của khoảng thời gian từ sớm đến muộn là gì?

A. Gỗngười đầu tiêngỗ2sân khấu

B. Gỗ2pha S, pha Gngười đầu tiên

C. Gỗngười đầu tiênpha S, pha G2

pha DS, pha G.người đầu tiêngỗ2

6. Khi nào nhiễm sắc thể tồn tại ở trạng thái kép trong quá trình nguyên phân?

A. Học kỳ I và Học kỳ II

B. Học kỳ tới và học kỳ trước

C. Học kỳ đầu tiên và cuối cùng

D. Giữa học kỳ và học kỳ thứ hai

2. Văn xuôi

Đầu tiên. So sánh nguyên phân và giảm phân?

2. Tế bào lưỡng bội trải qua nhiều lần nguyên phân liên tiếp. Trong quá trình này, 14 thoi phân bào được hình thành trong tất cả các giai đoạn của quá trình nguyên phân. Các tế bào con của thế hệ trước trải qua quá trình giảm phân và nhận vật chất từ ​​môi trường nuôi cấy tương đương với 160 nhiễm sắc thể ở trạng thái chưa nhân đôi. Xác định bộ nhiễm sắc thể của tế bào ban đầu.

1. Trắc nghiệm

người đầu tiên

2

3

4

5

6

MỘT

đơn giản

đơn giản

loại bỏ

MỘT

2. Văn xuôi

Đầu tiên. Cả hai xảy ra sau khi sao chép DNA và sao chép nhiễm sắc thể.

– Đều tham gia vào thoi phân bào.

– Xảy ra theo trình tự: kì đầu, kì giữa, kì sau, kì cuối, diễn biến tương tự nhau: kì đầu, NST bị bóp méo, thoi hình thành, màng nhân và nhân con dần biến mất; ở kì sau, NST bị biến dạng tối đa; kì sau, sự phân chia NST diễn ra ở cực ở hai cực của tế bào.Ở kì cuối, màng nhân dần xuất hiện, các nhân con và thoi phân bào dần biến mất, sau đó là quá trình phân chia tế bào chất.

Trong quá trình giảm phân và giảm phân II, các nhiễm sắc thể co lại tối đa và tập hợp thành các hàng đơn lẻ trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.

– Đây là những cơ chế giúp sinh vật duy trì ổn định bộ nhiễm sắc thể đặc trưng cho loài (2n) theo thời gian.

tiêu chuẩn so sánh

nguyên phân

giảm phân

đối tượng xuất hiện

Tế bào sinh dưỡng, tế bào sinh dục sơ khai, tế bào trứng đã thụ tinh

tế bào sinh dục trưởng thành

giai đoạn phân chia

Chỉ trải qua một giai đoạn với 4 giai đoạn: đầu, giữa, sau, cuối

Trải qua 2 giai đoạn liên tiếp, mỗi giai đoạn có 4 giai đoạn: đầu, giữa, sau, cuối và các diễn biến lỗi khác nhau.

phát triển trung hạn

Ở kì giữa các nhiễm sắc thể kép tập trung thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.

Ở giảm phân I, các nhiễm sắc thể kép tập trung thành 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.

Các nhiễm sắc thể gắn vào thoi phân bào như thế nào?

Trong nguyên phân, thoi phân bào gắn vào hai bên của nhiễm sắc thể

Ở giảm phân I, thoi phân bào chỉ gắn vào một bên của nhiễm sắc thể

lặp lại tần số

có thể lặp lại nhiều lần trong các thế hệ sau

chỉ xảy ra một lần

kết quả

Từ một tế bào bố mẹ lưỡng bội (2n), sau một lần nguyên phân sẽ tạo ra hai tế bào con có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội (2n) giống hệt nhau và giống hệt nhau.

Sau quá trình giảm phân, tế bào mẹ lưỡng bội (2n) tạo ra 4 tế bào con, mỗi tế bào mang bộ nhiễm sắc thể đơn bội (n).

2. Gọi x là số lần nguyên phân của tế bào ban đầu. Ta có số thoi phân bào được hình thành ở tất cả các lần nguyên phân là: 2người đầu tiên + 22 +…+2x= 14 dẫn đến x = 3. Vậy số tế bào ở thế hệ trước là: 23 = 8.

Một lần nhân đôi xảy ra khi các tế bào lưỡng bội (2n) trải qua quá trình giảm phân. Như vậy, trong giảm phân, một tế bào sẽ nhận nguồn nguyên liệu từ môi trường nội bào tương đương với 2n nhiễm sắc thể ở trạng thái chưa nhân đôi và 8 tế bào lưỡng bội (2n) đang trong quá trình giảm phân sẽ nhận nguồn nguyên liệu từ môi trường nội bào tương đương với nguyên liệu 8,2 n nhiễm sắc thể. trạng thái không lặp lại.

Theo đề bài ta có: 8.2n=160 => 2n=20.

Related Posts