Mới 2023: Sự sinh trưởng của quần thể vi sinh vật được hiểu là?

45 phút Trắc nghiệm Sinh học lớp 10 Phần 3 Chương 2 – Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật. Ở vi khuẩn E. coli, khi phát triển trong điều kiện thích hợp, chúng sẽ phân chia cứ sau 20 phút…

1. Trắc nghiệm

Đầu tiên. Sự sinh trưởng của quần thể vi sinh vật được hiểu là?

A. Sinh khối quần thể tăng.

B. Tăng số lượng tế bào trong quần thể.

C. Số lượng của mỗi cá thể trong quần thể tăng lên.

D. Sự mở rộng phân bố dân cư.

2. Ở E. coli, chúng phân chia cứ sau 20 phút khi phát triển trong điều kiện thích hợp. Sau 3 giờ ủ, thế hệ cuối cùng với tổng số 3584 cá thể được tạo ra từ tập hợp các cá thể E. coli ban đầu. Có bao nhiêu người trong nhóm ban đầu?

A.9 B.6

C.8 D.7

3. Thời gian thế hệ của loài vi khuẩn A là 45 phút. 200 cá thể của loài này được nuôi cấy liên tục và sau một thời gian, tất cả 3200 cá thể thu được ở thế hệ trước. Thời gian trễ được tính cho nhóm cá nhân ban đầu.

A. 4,5 giờ B. 1,5 giờ

Quảng cáo

C. 2 giờ D. 3 giờ

4. Quần thể vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy không liên tục phát triển theo một đường cong gồm bao nhiêu giai đoạn?

A.4 pha B.3 pha

C.2 pha D.5 pha

5. Làm thế nào là các giai đoạn của đường cong tăng trưởng quần thể vi khuẩn được sắp xếp sớm-muộn trong môi trường nuôi cấy không liên tục?

A. Thời kỳ cân bằng – thời kỳ ủ bệnh – thời kỳ cấp số nhân – thời kỳ suy thoái

B. Thời kỳ ủ bệnh – thời kỳ lũy thừa – thời kỳ cân bằng – thời kỳ suy thoái

C. Thời kỳ ủ bệnh – thời kỳ cân bằng – thời kỳ cấp số nhân – thời kỳ suy thoái

D. Thời kỳ lũy thừa – thời kỳ ủ bệnh – thời kỳ cân bằng – thời kỳ suy tàn

6. Sự phân chia tế bào xảy ra ở giai đoạn nào khi quần thể vi khuẩn được nuôi cấy trong môi trường nuôi cấy không liên tục?

A.2 pha B.4 pha

C. 3 pha D. 1 pha

2. Văn xuôi

Đầu tiên. So sánh nuôi cấy theo mẻ và nuôi cấy liên tục.

2. Khi Escherichia coli được nuôi cấy gián đoạn từ 1200 tế bào, thời gian tiềm sinh kéo dài trong 1 giờ, khi đạt trạng thái cân bằng là 8 giờ, thời gian thế hệ là 30 phút, và số lượng tế bào hình thành sau 6 giờ được tính như sau:
a.Tất cả các tế bào đều phân chia
b.Nếu 1/4 số tế bào ban đầu bị chết

1. Trắc nghiệm

2. Văn xuôi

Đầu tiên. Như nhau:

– Cả hai đều trải qua các giai đoạn cấp số nhân và cân bằng

– Số ô thay đổi theo thời gian

khác biệt:

đặc điểm so sánh

nuôi cấy hàng loạt

văn hóa bền vững

nguyên lý tu luyện

Không có chất dinh dưỡng mới được thêm vào và không có sinh khối hoặc chất thải độc hại được loại bỏ

Bổ sung bền vững các chất dinh dưỡng trong khi loại bỏ một lượng nước dùng bằng nhau (bao gồm cả sinh khối và chất thải độc hại)

Đường cong tăng trưởng dân số chăn nuôi

– Đường cong tăng trưởng bao gồm 4 giai đoạn: Ấp ủ, Cấp số nhân, Cân bằng và Suy giảm – Cấp số nhân và Cân bằng đều có giới hạn thời gian

– Đường cong tăng trưởng chỉ gồm 2 pha: Hàm mũ và Cân bằng – Tái hiện Hàm mũ và Cân bằng

2.Sau 6 giờ, các tế bào được phân chia trong 5 giờ, thời gian thế hệ là 30 phút, số lần phân chia là:

(60:30)*5=10
=> Vậy sau 6 giờ số tế bào tạo thành sẽ là:
N=N0.2KHÔNG =120,2mười= 1228800 ô.
a) Nếu tất cả các tế bào đều phân chia thì số tế bào tạo thành là 1228800 tế bào.
b) Nếu 1/4 số tế bào ban đầu bị chết thì số tế bào sau 6 giờ phân chia là:
(1200−1200:4).2mười = 921600 ô.

Related Posts