Mới 2023: Vai trò cơ bản của lưới nội chất hạt

Sinh học lớp 10 Phần 2 Chương 2 Chương 2 – Kiểm tra 45 phút về cấu trúc tế bào. Truyền chat thụ động qua màng tế bào là gì? …

1. Trắc nghiệm (hãy khoanh tròn câu trả lời đúng)

Đầu tiên. Lớp nhầy bên ngoài vách tế bào vi khuẩn

A. Ngăn chặn sự phá hủy tế bào bạch cầu

B. Tạo độ ẩm thích nghi cho tế bào

C. Dễ dàng bám vào màng tế bào của sinh vật khác

D. Thực hiện các Thủ tục Thẩm định

2. Thành phần cơ bản của ribôxôm

A. Protein đặc biệt

B. rARN trong tế bào chất

C. Giữ lại các hạt chứa rARN

D, A và B

3. Vai trò cơ bản của lưới nội chất

A) tổng hợp prôtêin

B. Tổng hợp Lipit

C. Chuyển hóa glucôzơ

D. Phá vỡ nội dung trò chuyện độc hại

4. độ ẩm bây giờ là

A. Tế bào vận chuyển các giọt nội bào gọi là baofvaof qua màng sinh chất lõm

Quảng cáo

B. Tiêu hóa các chất hóa học đưa vào cơ thể

C. Làm ẩm vật ăn vào để tiêu hóa và dinh dưỡng

D. Phân chia nguyên liệu đầu vào cho dinh dưỡng

5. chức năng của không bào

A. Chất thải chứa chất nguy hại

B. hút ẩm từ mặt đất

C. Tiêu hoá và co bóp

D. A, B và C

6. Vận chuyển tích cực các chất qua màng là hiện tượng

A. Vận tải tập trung lên dốc

B. Tiêu thụ năng lượng

C. Máy bơm yêu cầu các chất cụ thể

D. A, B và C

2. Văn xuôi

Đầu tiên. Mô tả cấu trúc và chức năng của không bào và lysosome?

2. Truyền chat thụ động qua màng tế bào là gì? Có bao nhiêu phương thức vận chuyển thụ động? Sự khuếch tán của các chất vào và ra khỏi tế bào phụ thuộc vào những yếu tố nào?

1. Tự truyện

2. Trắc nghiệm

Đầu tiên. – Không bào

kết cấu:

+ có màng bọc

Tế bào thực vật thường có một không bào lớn hoặc nhiều không bào nhỏ

Tế bào động vật có thể có nhiều không bào nhỏ

Chức năng:

+ Ở thực vật, không bào có các chức năng khác nhau: Không bào chứa các chất thải, chất độc, long hút tế bào chứa muối khoáng và nhiều chất khác nhau có nhiệm vụ hút nước từ đất lên rễ.Không bào tế bào cánh hoa chứa nhiều sắc tố

+ Ở động vật: không bào làm nhiệm vụ co bóp và tiêu hóa

– Lizo.com

kết cấu:

+ phủ phim

Chứa nhiều loại enzym phân giải

Chức năng:

+ phá vỡ các tế bào già cỗi, các tế bào bị tổn thương không còn khả năng phục hồi, các bào quan già cỗi

+ Phân giải các đại phân tử như prôtêin, axit nuclêic, cacbohydrat, lipit

Có thể nói, Lzoxom là xưởng tái chế “chất thải” tế bào.

2. Vận chuyển thụ động là phương thức vận chuyển các chất qua màng tế bào mà không cần năng lượng.Vận chuyển thụ động hoạt động theo nguyên tắc khuếch tán: các chất di chuyển từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp

Có hai cách để các chất khuếch tán qua màng sinh chất: khuếch tán trực tiếp qua lớp kép phospholipid và khuếch tán qua các kênh protein xuyên màng.

Sự khuếch tán của các chất qua màng phụ thuộc vào tính phân cực hay không phân cực của các phân tử chất, kích thước của các phân tử chất và cấu trúc của màng sinh chất.

Related Posts