Mới 2023: Nêu ảnh hưởng của các nhân tố hóa học đến sự sinh trưởng của VSV?

Giờ hãy xem bài kiểm tra 45 phút Chương 2 Sinh học lớp 10 Phần 3 – Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật. Ở môi trường không ngừng, quần thể tăng lên nhiều nhất ở giai đoạn nào? …

1. Kiểm tra

Đầu tiên. Trong nuôi cấy không liên tục, giai đoạn nào có tốc độ gia tăng quần thể lớn nhất?

A. Pha nguồn B. Pha trễ

C. Pha cân bằng D. Pha tắt dần

2. Pha trễ là tên gọi khác của giai đoạn nào trong đường cong sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy không liên tục?

A. Pha cân bằng B. Pha lũy thừa

C. Thời kỳ ủ bệnh D. Thời kỳ suy vong

3. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về đặc điểm pha của đường cong sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy không liên tục?

A. Trong thời gian ủ bệnh không có sự phân chia tế bào.

B. Ở pha hấp hối không có tế bào sinh ra mà chỉ có tế bào chết đi.

C. Tốc độ gia tăng của quần thể đạt cực đại ở pha cân bằng.

D. Số lượng tế bào trong quần thể đạt đỉnh trong pha lũy thừa.

4. Điều nào sau đây không có trong giai đoạn suy tàn của đường cong sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy không liên tục?

A. Hình thành enzim cảm ứng phân giải cơ chất.

B. Nhiều tế bào bị hủy hơn là được tạo ra.

C. Chất dinh dưỡng bị cạn kiệt dần.

Quảng cáo

D. Sự tích tụ chất thải độc hại ngày càng tăng.

5. Quá trình sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy liên tục trải qua giai đoạn nào sau đây?

A. Pha cân bằng và pha lũy thừa

B. Thời kỳ ủ bệnh và thời kỳ suy tàn

C. Thời kỳ ủ bệnh và thời kỳ cân bằng

D. Pha cân bằng và pha suy tàn

6. Ở điều kiện nuôi cấy tối ưu, vi sinh vật nào sau đây có thời gian thế hệ dài nhất?

A. Lactobacillus B. Lao

C. giun chỉ D. vi khuẩn tả

2. Văn xuôi

Đầu tiên. Các yếu tố hóa học có ảnh hưởng gì đến sự phát triển của vi sinh vật?

2. Một vi khuẩn hình cầu có khối lượng 5 x 10-13 Gram có g=20 phút.Thời gian cần thiết để vi khuẩn đạt khối lượng 6 x 10 ở điều kiện tiêu chuẩn27 Bao nhiêu?

1. Trắc nghiệm

2. Nhận xét

Đầu tiên. chất dinh dưỡng

– Đối với vi sinh vật, các chất hữu cơ cơ bản cấu thành nên sự sống như cacbohydrat, protein, lipit,… được coi là chất dinh dưỡng.

– Sự sinh trưởng của vi sinh vật cần một số chất vô cơ (Zn, Mo…) và một số chất hữu cơ (vitamin, axit amin…) nhưng với lượng nhỏ gọi là nhân tố sinh trưởng.

– Theo khả năng tự tổng hợp nhân tố sinh trưởng của vi sinh vật, người ta chia vi sinh vật thành hai loại là vi sinh vật sống lâu năm và vi sinh vật sống loạn dưỡng.

chất ức chế tăng trưởng

Khi một số chất hóa học tồn tại trong môi trường, chúng có thể ức chế hoạt động và sự phát triển của vi sinh vật. Chúng được gọi chung là chất ức chế sinh trưởng.

– Hiện nay, các loại hóa chất được sử dụng phổ biến để ức chế sự phát triển của vi sinh vật thuộc các loại sau:

+ hợp chất phenolic

+ Cồn (ethanol, isopropanol 70-80%)

+ I-ốt, i-ốt (2%)

+ Clo (natri hypoclorit), cloramin

+ hợp chất kim loại nặng (thủy ngân, bạc…)

+ Aldehyt (Formaldehyde 2%)

+ Khí Etylen Oxit (10 – 20%)

+ kháng sinh

2. Vi khuẩn có khối lượng 6 x 10 27Khi đó số vi khuẩn tương ứng là: (6×1027: (5×10-13)=1,2×1040

=> Vi khuẩn trải qua log(1,2×10^40) : log2 = 133,14016 lần phân chia tế bào
=> thời gian cần thiết để vi khuẩn đạt khối lượng 6×1027 gam là:
133,14016 x 20 : 60 = 44,3801 (giờ)

Related Posts