Mới 2023: Giá trị lượng giác của một cung

Giá trị lượng giác của cung

trả lời và Giải bài 1,2,3,4,5 trang 148 SGK Đại số 10: Giá trị lượng giác của các cung – Chương 6.

Bài 1. Có tồn tại cung α mà sin α nhận giá trị tương ứng nào sau đây không?

a) -0,7; b) 4/3 c) -√2; d) 5/2

Trả lời: a) -1 ≤ -0,7 ≤ 1. có cung α và sin α = -0,7

b) 4/3 > 1. Không tồn tại cung α có giá trị sin 4/3

c) không. Vì -√2 < -1

đ) không. Vì 5/2 > 1


Bài 2. Có thể xuất hiện đồng thời các phương trình sau không?

a) sinα = 2/3 và cosα = 3/3

Quảng cáo

b) sinα = -4/5 và cosα = -3/5

trả lời:

c) không. lý do giống như câu a


Bài 3 trang 148. Giả sử 0 < α < π/2.xác định dấu của giá trị lượng giác

Giải pháp 3:

a) Vì 0 < α < /2 nên α – < 0. Vậy sin (α – ) < 0

c) tan(α + ) = tanα (coi cung ít hay nhiều)
tan (α + ) > 0

khóa học 3d

d)


Bài 4. Tính giá trị lượng giác của góc α nếu:

trả lời:

Giải bài 4 Trang 148 Đại Số 10


Bài 5. Tính α, ta được:

a) cosin α = 1; b) cosin α = -1

c) sin α = 0; d) sin α = 1

e) sinα = -1;f) sinα = 0,

trả lời:

Bài 5 Thuyết minh

Related Posts