Mới 2023: Giải bài 1,2,3 trang 118 SGK Đại số 10: Biểu đồ

Chương 4 Biểu đồ: trả lời và Giải bài 1,2,3 tr.118 SGK Toán Đại số 10.

Bài 1. Mô tả phân bố tần suất của bộ phân loại được chuẩn bị trong Bài tập 2 của Phần 1 bằng cách vẽ biểu đồ tần suất bằng biểu đồ thanh và đường cong tần số.

Bảng phân phối tần số lớn:

  • biểu đồ đường

Vẽ các điểm C1(15,13);C2(25,30);C3(35, 40),C4(45, 17) trên mặt phẳng tọa độ
Nói các điểm C1C2;C2C3;C3C4 và chúng ta có được đường cong tần số của lá dương xỉ trưởng thành.


Bài 2 trang 118. Xem xét bảng phân phối tần số cho bộ phân loại được thực hiện trong Bài tập 3/1

a) Vẽ biểu đồ tần số dạng cột có đường tần suất nét đứt.

b) Vẽ biểu đồ tần số, nghĩa là đường cong tần số.

Quảng cáo

c) Nhận xét về khối lượng của 30 củ khoai tây khảo sát dựa vào biểu đồ tần số cột đã vẽ ở câu a).

a) Biểu đồ

Biểu đồ tần suất của 30 củ khoai tây từ trang trại T

– Lộ trình quanh co

Biểu đồ đường thể tích của 30 củ khoai tây tại trang trại T

b) Biểu đồ

+ Biểu đồ đường cong

c) Từ dữ liệu ở a), có thể thấy rằng hầu hết khoai tây được khảo sát (80%) có trọng lượng từ 80g đến 110g và 40% khoai tây có trọng lượng từ 90g đến 100g.


Bài 3. Theo sơ đồ quạt (h.38) dưới đây, hãy lập bảng cấu tạo như ví dụ 2.

Hình 38. Biểu đồ hình quạt về cơ cấu sản lượng công nghiệp trong nước năm 2000 chia theo khu vực kinh tế (%).

1) Khu vực doanh nghiệp nhà nước

(2) Kinh tế ngoài quốc doanh

(3) Lĩnh vực đầu tư nước ngoài

phần thưởng: Theo biểu đồ tròn đã cho, cơ cấu (%) giá trị sản lượng công nghiệp trong nước phân theo khu vực kinh tế năm 2000 như sau:

Related Posts