Mới 2023: Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt

Trung bình. Trung bình.Thời trang

trả lời và Giải bài 1,2 trang 122; bài 3,4,5 trang 123 SGK Đại số 10: Trung bình. Trung bình.Thời trang

Bài 1. Tính giá trị trung bình của các bảng phân phối đã chuẩn bị trong Bài tập 1 và Bài tập 2 của 1

phần thưởng:


Bài 2. Ở một trường cấp 3, để nắm được tình hình học tập môn Toán của hai lớp 10A và 10B, hai lớp cùng làm một bài kiểm tra môn Toán và lập hai bảng phân bố tần số sau:

Tính trung bình cộng của hai bảng phân phối trên và nhận xét kết quả kiểm tra của hai lớp.

Lời giải: Điểm trung bình môn Toán 10A:

Bài kiểm tra Toán 10B Điểm trung bình:

Quảng cáo

So sánh hai điểm trung bình, có thể thấy lớp 10A học toán tốt hơn lớp 10B.


Bài 3. Điều tra tiền lương tháng của 30 công nhân trong một xí nghiệp may ta có bảng phân phối tần suất sau

Lương 30 công nhân xưởng may

Tìm mode của hàng của phân phối trên. Nêu ý nghĩa của kết quả tìm được.

Bài giải: a) Trong bảng phân phối trên, các giá trị (lương) 700 (nghìn đồng) và 900 (nghìn đồng) xảy ra với cùng tần số, tức là bằng và lớn hơn tần suất của các giá trị khác. Bảng phân phối có hai chế độ:

CHÚNG TA.người đầu tiên = 700, Mỹ2 = 900.

b) Ý nghĩa: Tỉ lệ lao động có mức lương 700.000 đồng và 900.000 đồng cao hơn so với lao động có mức lương khác.


Bài 4 Trang 123 Đại Số 10. Tiền lương tháng của 7 nhân viên công ty du lịch như sau (đơn vị tính: nghìn đồng):

650, 840, 690, 720, 2500, 670, 3000.

Tìm trung vị của thống kê đã cho. Nêu ý nghĩa của kết quả tìm được.

Giải: Bảng dữ liệu có 7 giá trị, ta có thể sắp xếp các giá trị theo thứ tự không giảm dần:

650, 670, 690, 720, 840, 2500, 3000.

Trung bình là Hoa Kỳe = 720. Trung vị chia các số còn lại trong bảng dữ liệu thành hai phần bằng nhau.

(n dữ liệu n = 2,3 + 1 lẻ. Trung vị Me = x3+1 = x4 = 720).


Bài 5 trang 123. Vụ thu hoạch lúa của năm hợp tác xã địa phương năm 1980 như sau

Tính năng suất lúa bình quân vụ mùa năm 1980 của 3 hợp tác xã trên.

hướng dẫn:

Năng suất lúa bình quân vụ mùa 1980 của cả 3 xã là:

Đáp số: 38,15 tạ/ha

Related Posts