Mới 2023: Câu hỏi trắc nghiệm – Ôn tập chương 2

Câu hỏi trắc nghiệm – Ôn tập Chương 2

Câu trả lời và giải pháp Bài 1,2,3,4,5,6,7 trang 63; Trang 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Trang 64 SGK Hình học 10: Ôn tập Chương 2 – Câu hỏi trắc nghiệm

Bài Trước: Giải Ôn Tập Chương 2 Hình Học 10 (Bài 1-11, tr 62)

Bài 1. Đẳng thức nào sau đây đúng?

Câu trả lời chính xác:
Lưu ý: Khi 90° < α < 180° 时,则:sin a > 0 và mọi giá trị tam giác khác của α đều nhận giá trị âm.


Bài 2. Gọi α và β là hai góc phụ nhau và khác nhau. Đẳng thức nào sau đây là sai?
A. sinα = sinβ
B. cosα = -cosβ
C. tanα = -tanβ
D. cotα = cotβ

Đáp án đúng :D. Lưu ý: Đối với hai góc kề bù thì sin bằng nhau, còn các giá trị lượng giác khác thì ngược nhau.


Bài 3. Gọi α là góc tù. Điều khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Sin < 0
B.Xhosa > 0
C. tan a < 0
D. cũi a > 0

Câu trả lời chính xác:.Xem lại phần 1


Bài 4. Khẳng định nào sau đây là sai?
A. cos45° = sin 45°
B. cos 45° = sin 135°
C. cos 30° = sin 120°
D. sin 60° = cos 120°

Đáp án đúng :D. Lưu ý: sin60° và cos120° trái dấu


Bài 5. Cho hai góc nhọn α và β, trong đó α < β. Khẳng định nào sau đây là sai?
A. cosα < cosβ
B. sinα
C. α + β = 90° => cosα = sinβ
D. tanα+tanβ>0

Quảng cáo

Chọn B


Bài 6. Tam giác ABC vuông tại A với góc B = 30°. Khẳng định nào sau đây là sai?

chọn một. Lưu ý góc C = 60°


Bài 7. Đường cao của tam giác đều ABC là AH. Điều khẳng định nào sau đây là đúng?

Chọn C Lưu ý rằng góc BAH = 30°; góc ABC = 60°; góc AHC = 90°


Bài 8 Trang 64 sgk Hình Học 10. Điều khẳng định nào sau đây là đúng?
A. sinα = sin(180°-α)

B. cosα = cos(180°-α)
C. tanα = tan(180° – α)
D. cotα = cot(180° – α)

Đáp án A Xem chú giải câu 2


Bài 9. Tìm một trong những câu sau đây là sai:
A. cos35° > cos10°
B. sin60°
C. tan45° < tan60°
D. cos45° =sin45°

trả lời. MỘT


Bài 10 Xem lại hình 10 trong chương 2. Tam giác ABC vuông tại A với góc B = 50°. Điều nào sau đây là không đúng?

Đã chọn. Ta có: (→AC; →CB) = 140°


Bài 11. Cho →a và →b là hai vectơ cùng phương nhưng khác →0. Từ kết quả sau, hãy chọn kết quả đúng.

MỘT. Nếu hai vectơ cùng phương thì góc giữa chúng bằng 0°.


Bài 12. Cho tam giác ABC cân tại A có AB = AC = 30cm. Hai đường trung tuyến BF và CE cắt nhau tại G . Diện tích tam giác GFC là:
A.50cm² B.50√2cm²
C.75cm² D.15√105cm²

Chọn C


Bài 13. Cho tam giác vuông ABC, AB = 5cm, BC = 13cm. Cho góc ABC = α và góc ACB = β. Chọn kết luận đúng khi so sánh giữa α và β:
A. β > α B. β < α
C. β = α D. α β

Câu trả lời chính xác

Ta tính được AC = (13² – 5²) = 12 (cm)

⇒ AB < AC β < α


Bài 14.Cho góc xOy = 30°. Gọi A, B lần lượt là hai điểm di động trên Ox, Oy sao cho AB = 1 . Độ dài lớn nhất của đoạn thẳng OB bằng:
A.1,5 B.3 C.2√2 D.2

Chọn đáp án D.

Related Posts