Mới 2023: Bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8 trang 155,156

Lời giải Ôn tập chương 6 Toán Đại số 10: bài 1, 2, 3, 4, tr 155; Bài 5, 6, 7, 8 trang 156;Bài 9,10,11,12,13,14 trang 157 Những điều chính xác nhất.

Đầu tiên. Đưa ra định nghĩa của sina, cosa và giải thích tại sao chúng ta có
sin(a + k2π) = sin a;kZ
cos(a + k2π) = cosa; kZ

Trên đường tròn tam giác nằm trong mặt phẳng Oxy lấy điểm A(1,0) và điểm M(x;y), cung AM = α
* y = sin của cung AM y = sin a
* x = cosin cung AM x = cos a
trong đó cung AM = a +k2π ( k Z )
Vậy sin(a + k2π) = sin a(k Z)
cos(a + k2π) = cos a(kZ)


2. Đưa ra định nghĩa về tan a, cot a và giải thích tại sao chúng ta có
tan (a + kπ) = tan a, k Z
cot (a + kπ) = cot a, k Z


3. tính toán:


4. biểu thức đơn giản hóa


5. Không dùng máy tính bỏ túi hãy tính


6. Nếu bạn không thể sử dụng máy tính, hãy chứng minh điều đó

Quảng cáo

a) sin75° + cos75° = 6/2
b) tan267° + tan93° = 0
c) sin65° + sin55° = 3cos5°
d) cos12° – cos48° = sin18°

a) Vì 75° + 15° = 90° nên sin75° = cos15°
Áp dụng công thức biến đổi tổng sản phẩm, ta có:
sin75° + cos75° = cos15° + cos75°

b) tan267° + tan93°
Vì 267° + 93° = 360° nên 267° = -93° + 360°
Do đó, tan 267° = tan (-93°) = – tan 93°
Vì vậy, tan 267° + tan93° = 0
c) Ta có, 65° + 55° = 120° và 65° – 55° = 10°
Áp dụng công thức quy đổi tổng hiệu suất:

d) cos12° – cos48° = -2.sin 30°. Ác ma (-18°)
= 2.sin30°. sin18° = sin18° (dpcm)


7. chứng minh danh tính


số 8. Chứng minh rằng các biểu thức sau không phụ thuộc vào x.

Trả lời:


9. sin là 47π/6:

Đáp án đúng :D.


mười. Giả sử cosα = -√5/3 và π < α < 3π/2 . Giá trị của tanα là

chọn câu trả lời loại bỏ


11. Cho a = 5π/6. Biểu thức cos3a + 2cos(π – 3a)sin² (π/4 – 1,5a) có giá trị là:

Câu trả lời chính xác:


thứ mười hai. Biểu thức A đánh giá là:

Câu trả lời đúng: đơn giản


Bài tập 13.

Câu trả lời chính xác:


Bài tập số 14

Câu trả lời đúng: nhận

Related Posts