th-kimdong-tamky-quangnam.edu.vn

PTHH: P + HNO3 → H3PO4 + NO2 + H2O

th-kimdong-tamky-quangnam.edu.vn biên soạn và giới thiệu phương trình phản ứng P + HNO3 → H3PO4 + NO2 + H2O. Bài viết hướng dẫn các bạn viết phương trình thể hiện tính khử của photpho với hợp chất ở nhiệt độ cao Photpho có thể khử được nhiều oxit, phản ứng với nhiều chất oxi hóa mạnh khác nhau. Mời các bạn đón đọc:

1. Phương trình phản ứng P tác dụng HNO3

P + 5HNO3 → H3PO4 + 5NO2 + H2O

2. Điều kiện phản ứng P tác dụng với HNO3 sản phẩm sinh ra khi NO2 

Nhiệt độ

3. Hiện tượng phản ứng xảy ra khi cho P tác dụng HNO3 đặc

Cho P tác dụng với dung dịch axit HNO3 đậm đặc, chất rắn màu trắng Photpho (P) tan dần và xuất hiện khí nâu đó Nito dioxit (NO2).

4. Tính chất hóa học của Photpho

Các mức oxi hóa có thể có của P: -3, 0, + 3, +5

P trắng hoạt động hơn P đỏ (vì P trắng có kiểu mạng phân tử còn P đỏ có cấu trúc kiểu polime)

4.1. Tính oxi hóa

  • Tác dụng với kim loại hoạt động mạnh:

2Po + 3Ca  Ca3P2-3 (canxi photphua)

2P+ 3Ca  Ca3P2−3 (canxi photphua)

4.2. Tính khử

4Po + 5O2  2P2O5 (diphotphopentaoxit)

Lưu ý: P trắng phản ứng được ở ngay nhiệt độ thường và có hiện tượng phát quang quang học

P đỏ chỉ phản ứng khi nhiệt độ > 250oC

  • Phản ứng với halogen

2P + 3Cl2 thiếu → 2PCl3

2P + 5Cl2 dư →2PCl5

  • Tác dụng với hợp chất

P + 5HNO3 → H3PO4 + 5NO2 + H2O

5. Các phương trình hóa học khác

P + H2SO4 → H3PO4 + SO2 + H2O

P + KClO3 → KCl + P2O5

P2O5 + KOH → K3PO4 + H2O

6. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Cho Fe phản ứng với dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được một chất khí màu nâu đỏ (sản phẩm khử duy nhất) chất khí đó là

A. NO2

B. N2O

C. N2

D. NH3

Đáp án A

N2, N2O, NH3 đều là khí không màu.

NO2 là khí có màu nâu đỏ.

Phương trình phản ứng minh họa

Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2↑ + 3H2O

Câu 2. Axit H3PO4 và HNO3 cùng phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào dưới đây?

A. CuCl2, KOH, NH3, Na2CO3.

B. KOH, NaHCO3, NH3, ZnO.

C. MgO, BaSO4, NH3, Ca(OH)2.

D. NaOH, KCl, NaHCO3, H2S.

Đáp án B

Axit H3PO4 và HNO3 cùng phản ứng được với KOH, NaHCO3, NH3, ZnO

A sai vì CuCl2 không tác dụng với HNO3

C sai vì BaSO4 không tác dụng với HNO3

D sai vì KCl không tác dụng với cả 2 axit

Câu 3. Tính chất nào sau đây không thuộc Axit H3PO4?

A. Ở điều kiện thường Axit H3PO4 là chất lỏng, trong suốt, không màu

B. Axit H3PO4 tan trong nươc theo bất kì tỉ lệ nào

C. Axit H3PO4 là Axit trung bình, phân li theo 3 nấc

D. Không thể nhận biết H3PO4 bằng dung dịch AgNO3

Đáp án A

Axit photphoric là chất rắn ở dạng tinh thể trong suốt, không màu, dễ chảy rữa và tan vô hạn trong nước.

Câu 4. Có các lọ mất nhãn chứa dung dịch các chất AlCl3, ZnCl2, NaCl, MgCl2. Thuốc thử dùng để phân biệt các lọ trên là:

A. Cho từ từ đến dư dd NH3 vào các chất.

Cho từ từ đến dư dd KOH vào các chất

Cho từ từ đến dư dd AgNO3 vào các chất

Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào các chất.

Đáp án A

Cho từ từ đến dư dd NH3 vào các muối

+ Dung dịch xuất hiện kết tủa keo trắng là AlCl3

AlCl3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3↓ trắng keo + 3NH4Cl

+ Dung dịch xuất hiện kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan dần khi thêm NH3 dư là ZnCl2

ZnCl2 + 2NH3 + H2O → Zn(OH)2↓trắng + 2NH4Cl

Zn(OH)2 + 4NH3 → [Zn(NH3)4](OH)2 (phức tan)

+ Dung dịch xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ là FeCl3

FeCl3 + 3NH3+ 3H2O → Fe(OH)3↓nâu đỏ + 3NH4Cl

+ Dung dịch xuất hiện kết tủa xanh lam sau đó kết tủa tan dần tạo thành dd xanh thẫm là CuCl2

CuCl2 + 4NH3 → [Cu(NH3)4](OH)2 (phức tan màu xanh thẫm)

+ Dung dịch không có hiện tượng gì là NaCl

Câu 5. Phân biệt 5 dung dịch riêng biệt sau: NH4NO3; (NH4)2SO4; NaCl; Mg(NO3)2 và FeCl2 bằng

A. BaCl2

B. NaOH

C. Ba(OH)2

D. AgNO3

Đáp án C

Sử dụng Ba(OH)2 để nhận biết 5 dung dịch trên 

NH4NO3

(NH4)2SO4

NaCl

Mg(NO3)2

FeCl2

Ba(OH)­2

↑ mùi khai

↑ mùi khai và ↓ trắng

Không hiện tượng gì

↓ trắng

↓ trắng xanh

Phương trình phản ứng xảy ra

2NH4NO3 + Ba(OH)2 → Ba(NO3)2 + 2NH3↑ + 2H2O

(NH4)2 SO 4 + Ba(OH)2 → BaSO4 + 2NH3 + 2H2O

Ba(OH)2 + Mg(NO3)2 → Ba(NO3)2 + Mg(OH)2

Ba(OH)2 + FeCl2 → BaCl2 + Fe(OH)2

Câu 6. Để loại bỏ P còn dính lại trong các dụng cụ thí nghiệm, người ta ngâm các dụng cụ đó trong dung dịch CuSO4. Khi đó xảy ra phản ứng:

P + CuSO4 + H2O → H3PO4 + Cu + H2SO4 (1).

Sau khi đã cân bằng, tổng đại số các hệ số trong phương trình phản ứng (1) là

A. 27.

B. 23

C. 21.

D. 19.

Đáp án A

0P + +2CuSO4+ H2O → H3+5PO40Cu + H2SO4

2.|P→+5P + 5e

5.|+2Cu + 2e → Cu

=> Phương trình hóa học:

2P + 5CuSO4 + 8H2O → 2H3PO4 + 5Cu + 5H2SO4

=> Tổng hệ số cân bằng = 27

Câu 7. HNO3 tinh khiết là chất lỏng không màu, nhưng dung dịch HNO3 để lâu thường ngả sang màu vàng là do

A. HNO3 tan nhiều trong nước.

B. khi để lâu thì HNO3 bị khử bởi các chất của môi trường

C. dung dịch HNO3 có tính oxi hóa mạnh.

D. dung dịch HNO3 bị phân hủy 1 phần tạo thành một lượng nhỏ NO2.

Đáp án D

HNO3 tinh khiết là chất lỏng không màu, nhưng dung dịch HNO3 để lâu thường ngả sang màu vàng là do dung dịch HNO3 bị phân hủy 1 phần tạo thành một lượng nhỏ NO2.

Câu 8. Đốt 6,2 gam P trong oxi dư rồi hòa tan toàn bộ oxit vào 85,8 gam nước. Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là:

A. 19,6%.

B. 6,7%.

C. 21,3%.

D. 9,8%.

Đáp án A

nP = 0,2 mol

P → 1/2P2O5 → H3PO4

0,2 → 0,1 → 0,2 mol

mdd sau phản ứng= mP2O5 + mH2O = 0,1.142 + 85,8 = 100 gam

=> C% dd H3PO4 = 0,2.98/100.100% = 19,6%

Exit mobile version