Phương trình hóa học

PTHH: Fe(OH)2 + H2SO4 (đặc) → Fe2(SO4)3 + H2S + H2O

th-kimdong-tamky-quangnam.edu.vn biên soạn và giới thiệu phương trình phản ứng Fe(OH)2 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2S + H2O. Đây là phản ứng oxi hóa khử, phương trình này sẽ xuất hiện trong nội dung các bài học: Cân bằng phản ứng oxi hóa khử Hóa học, tính chất Hóa học của Fe(OH)2 và tính chất hóa học H2SO4 …. cũng như các dạng bài tập. Bài viết giới thiệu các nội dung liên quan giúp học sinh nắm bắt kiến thức cơ bản. Mời các bạn đón đọc:

1. Phương trình phản ứng giữa Fe(OH)2và H2SO4 đặc

8Fe(OH)2 + 13H2SO4 → 4Fe2(SO4)3 + H2S + 20H2O  

2. Điều kiện để phương trình phản ứng xảy ra 

Nhiệt độ thường, dung dịch H2SO4 đặc nóng dư

3. Hiện tượng sau phản ứng

Cho kim loại sắt tác dụng với dung dịch axit sunfric đặc nóng. Kim loại tan dần tạo thành dung dịch màu vàng nâu và có khí không màu mùi trứng thối thoát ra.

4. Các phương trình hóa học khác

FeCl3 + NaOH → Fe(OH)3 + NaCl

Fe(OH)2 + H2SO4 (đặc) → Fe2(SO4)3 + H2S + H2O

Fe2(SO4)3 + KOH → K2SO4 + Fe(OH)3↓

Fe3O4 + H2SO4(loãng) → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O

5. Câu hỏi vận dụng liên quan 

Câu 1. Cho phản ứng sau: Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2S + H2O. Tổng hệ số tối giản trong phương trình trên là:

A. 40

B. 48

C. 52

D. 58

Đáp án A

Phương trình phản ứng hóa học

8Fe + 15H2SO4 → 4Fe2(SO4)3+ H2S + 12H2O

Câu 2. Cho phương trình hóa học : 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Fe(OH)2 là chất khử, H2O là chất oxi hoá.

B. Fe(OH)2 là chất khử, O2 là chất oxi hoá.

C. O2là chất khử, H2O là chất oxi hoá.

D. Fe(OH)2 là chất khử, O2 và H2O là chất oxi hoá

Đáp án B

4+2Fe(OH)2 + 0O2 + 2H2O → 4+3Fe(−2OH)3.

Quá trình cho – nhận e:

+2Fe → +3Fe + 1e => Fe(OH)2 là chất khử

0O2+ 4e → 2−2O=> O2 là chất oxi hóa

Câu 3. Phát biểu nào dưới đây không đúng?

A. Sự oxi hóa là sự mất (nhường) electron

B. Sự khử là sự mất electron hay cho electron

C. Chất khử là chất nhường (cho) electron

D. Chất oxi hóa là chất thu electron

Đáp án B

Nắm được khái niệm:

+ Chất khử là chất nhường e

+ Chất oxi hóa là chất nhận e

+ Sự khử là sự nhận e

+ Sự oxi hóa là sự nhường e

Câu 4. Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau

A. Chất oxi hóa là chất nhường electron.

B. Quá trình nhận electron là quá trình oxi hóa.

C. Chất khử là chất nhận electron.

D. Quá trình nhường electron là quá trình oxi hóa.

Đáp án D

Chất khử là chất cho e (bị oxi hóa)

Chất oxi hóa là chất nhận e (bị khử)

Quá trình cho e là quá trình oxi hóa, quá trình nhận e là quá trình khử.

Related Posts

PTHH: NH3 + H3PO4 → (NH4)3PO4

th-kimdong-tamky-quangnam.edu.vn biên soạn và giới thiệu phương trình phản ứng NH3 + H3PO4 → (NH4)3PO4. Đây là phản ứng tổng hợp. Phương trình này sẽ xuất hiện trong…

PTHH: K2SO4 + BaCl2 → 2KCl + BaSO4(↓)

th-kimdong-tamky-quangnam.edu.vn biên soạn và giới thiệu phương trình phản ứng K2SO4 + BaCl2 → 2KCl + BaSO4(↓) | K2SO4 ra KCl . Phản ứng K2SO4 + BaCl2 →…

PTHH: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O

th-kimdong-tamky-quangnam.edu.vn biên soạn và giới thiệu phương trình phản ứng Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O. Đây là phản ứng oxi hóa khử, phương trình…

PTHH: https://toptailieu.vn/cau-hoi/axit-fomic-tac-dung-voi-agno3-trong-dung-dich-nh3-tao-ra-ket-tua-663590.html

PTHH: https://toptailieu.vn/bai-viet/25897/cho-cac-phan-ung-sau-a-caoh2-cl2-caocl2-h2o

PTHH: https://toptailieu.vn/bai-viet/33103/ch3cooh-na-ch3coona-h2-ch3cooh-ra-ch3coona