Phương trình hóa học

PTHH: Fe2O3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O

th-kimdong-tamky-quangnam.edu.vn biên soạn và giới thiệu phương trình phản ứng Fe2O3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O. Đây là phản ứng trao đổi, phương trình này sẽ xuất hiện trong nội dung các bài học: Cân bằng phản ứng oxi hóa khử Hóa học 10, tính chất Hóa học của Fe2O3 và tính chất hóa học H2SO4…. cũng như các dạng bài tập. Bài viết giới thiệu các nội dung liên quan giúp học sinh nắm bắt kiến thức cơ bản. Mời các bạn đón đọc:

1. Phương trình phân tử phản ứng Fe2O3 + H2SO4

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

2. Điều kiện phản ứng Fe2O3 và dung dịch H2SO4

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

3. Cách thực hiện phản ứng Fe2O3 và dung dịch H2SO4

Cho Fe2O3 tác dụng với dung dịch H2SO4 đun nhẹ trên ngọn lửa đèn cồn.

4. Hiện tượng nhận biết phản ứng 

Chất rắn màu đen của oxit sắt III (Fe2O3) tan dần trong dung dịch.

5. Tính chất hóa học của Fe2O3

Fe2O3 là một oxit của sắt, Fe2O3 là dạng phổ biến nhất của sắt oxit tự nhiên. Ngoài ra có thể lấy chất này từ đất sét màu đỏ.

Công thức phân tử: Fe2O3

Là chất rắn, nâu đỏ, không tan trong nước.

5.1. Tính oxit bazơ Fe2O3

Fe2O3 tác dụng với dung dịch axit tạo ra dung dịch bazơ tạo ra dung dịch muối và nước.

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3+ 3H2O

5.2. Tính oxi hóa của Fe2O3

Fe2O3 là chất oxi hóa khi tác dụng với các chất khử mạnh ở nhiệt độ cao như: H2, CO, Al:

Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2O

Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2

Fe2O3+ 2Al → Al2O3 + 2Fe

6. Các phương trình hóa học khác

FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2

Fe(OH)3 → Fe2O3 + H2O

Fe2O3 + HNO3(loãng) → Fe(NO3)3 + H2O

Fe2O3 + HCl → FeCl3 + H2O

7. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1: Chất nào sau đây khi phản ứng với dung dịch HNO3 đặc nóng sẽ không sinh ra khí?

A. FeO

B. Fe3O4

C. Fe2O3

D. Fe(OH)2

Đáp án C

Phương trình phản ứng hóa học xảy ra

Fe2O3+ 6HNO3→ 2Fe(NO3)3+ 3H2O

FeO + 4HNO3đặc nóng → Fe(NO3)3+ NO2↑+ 2H2O

3Fe3O4 + 28HNO3 đặc nóng → 9Fe(NO3)3+ NO2↑+ 14H2O

Fe(OH)2 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 3H2O

Câu 2. Hoà tan Fe vào dung dịch AgNO3 dư, sau phản ứng dung dịch thu được chứa chất nào sau đây?

A. Fe(NO3)2

B. Fe(NO3)3

C. Fe(NO2)2, Fe(NO3)3, AgNO3

D. Fe(NO3)3,  AgNO3

Đáp án B

Phương trình phản ứng hóa học xảy ra

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Fe(NO3)2 + AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + Ag

Câu 3. Hòa tan một oxit sắt vào dung dịch H2SO4 loãng dư được dung dịch X. Chia dung dịch X làm 2 phần bằng nhau:

Oxit sắt là

A. FeO hoặc Fe2O3

B. Fe3O4

C. Fe2O3

D. FeO

Đáp án B

Cho Cu vào dung dịch thấy tan ra và có màu xanh chứng tỏ trong dung dịch có Fe3+:

Cu + 2Fe3+ → 2Fe2+ + Cu2+

Cho KMnO4 vào thấy dung dịch bị mất màu → chứng tỏ dung dịch có cả Fe2+ (xảy ra phản ứng oxi hóa khử giữa Fe2+ và KMnO4 do Mn(+7) + 5e → Mn+2 và Fe+2 → Fe+3+ 1e

Câu 4. Cho hỗn hợp A chứa 3 kim loại Fe, Ag, Cu ở dạng bột. Cho hỗn hợp A vào dung dịch B chỉ chứa một chất tan và khuấy kĩ cho đến khi phản ứng xong thấy Fe và Cu tan hết nhưng khối lượng Ag lại tăng lên. Hỏi dung dịch B chứa chất tan gì

A. AgNO3

B. FeSO4

C. Fe2(SO4)3

D. Cu(NO3)2

Đáp án A

Khối lượng Ag tăng lên chứng tỏ chất tan BB chứa ion Ag+ đã bị Fe và Cu đẩy ra khỏi dung dịch muối của nó.

→ Chất tan B là AgNO3

Phương trình hoá học:

Fe + 2AgNO3 ⟶ Fe(NO3)2 + 2Ag↓

Cu + 2AgNO3⟶Cu(NO3)2 + 2Ag↓

Câu 5. Cho các chất Al, Fe, Cu, khí Cl2, dung dịch KOH, dung dịch HNO3loãng. Chất tác dụng được với dung dịch chứa ion Fe2+ là

A. Al, dung dịch KOH.

B. Al, dung dịch KOH, khí Cl2.

C. Al, dung dịch HNO3, khí Cl2.

D. Al, dung dịch KOH, dung dịch HNO3, khí Cl2.

Đáp án D

Câu 6. Cho hỗn hợp Fe, Cu vào HNO3đặc, đun nóng cho tới phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và còn lại m gam chất rắn không tan. Chất tan đó là

A. Fe(NO3)2.

B. Cu(NO3)2.

C. Fe(NO3)3.

D. HNO3.

Đáp án A

Do Fe có tính khử mạnh hơn Cu nên phản ứng trước.

Do dung dịch sau phản ứng chỉ thu được 1 chất tan và còn lại chất rắn nên Fe phản ứng vừa hết hoặc dư, Cu chưa phản ứng, HNO3 hết

=> Dung dịch sau phản ứng gồm Fe(NO3)2

Câu 7. Dung dịch loãng chứa hỗn hợp 0,01 mol Fe(NO3)3 và 0,15 mol HCl có khả năng hòa tan tối đa lượng Fe là:

A. 0,28 gam

B. 1,68 gam

C. 4,20 gam

D. 3,64 gam

Đáp án D

Sau phản ứng lượng sắt hòa tan tối đa Fe nên sau phản ứng muối thu được là muối Fe (III)

Phương trình phản ứng ion

3Fe + 8H+ 2NO3- → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O

0,045 0,15 0,03

Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+

0,005 0,01 mol

Fe + 2H+ → Fe2+ + H2

0,015 ← (0,15 – 4.0,03)

nFe = 0,045 + 0,005 + 0,015 = 0,065

=> mFe = 3,64

Câu 8. Những nhận định sau về kim loại sắt:

(1) Kim loại sắt có tính khử trung bình.

(2) Ion Fe2+ bền hơn Fe3+.

(3) Fe bị thụ động trong H2SO4đặc nguội.

(4) Quặng manhetit là quặng có hàm lượng sắt cao nhất. (5) Trái đất tự quay và sắt là nguyên nhân làm Trái Đất có từ tính.

(6) Kim loại sắt có thể khử được ion Fe3+.

Số nhận định đúng là

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Đáp án B

(1) đúng

(2) sai, Fe2+ trong không khí dễ bị oxi hóa thành Fe3+

(3) đúng

(4) đúng, quặng manhetit (Fe3O4) là quặng có hàm lượng Fe cao nhất.

(5) sai, vì từ trường Trái Đất sinh ra do sự chuyển động của các chất lỏng dẫn điện

(6) đúng, Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+

Vậy có 4 phát biểu đúng

Câu 9. Cho dây sắt quấn hình lò xo (đã được nung nóng đỏ) vào lọ đựng khí clo. Hiện tượng xảy ra là:

A. Sắt cháy tạo thành khói trắng dày đặt bám vào thành bình.

B. Không thấy hiện tượng phản ứng

C. Sắt cháy sáng tạo thành khói màu nâu đỏ

D. Sắt cháy sáng tạo thành khói màu đen

Đáp án C

Sắt cháy trong Clo tạo thành muối FeCl3 có màu nâu đỏ

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 (nâu đỏ)

Câu 10. Phản ứng tạo ra muối sắt (III) sunfat là:

A. Sắt phản ứng với H2SO4 đặc, nóng.

B. Sắt phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng

C. Sắt phản ứng với dung dịch CuSO4

D. Sắt phản ứng với dung dịch Al2(SO4)3

Đáp án A

Phương trình phản ứng liên quan

A. 2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

B. Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

C. Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

D. Fe + Al2(SO4)3 không phản ứng

Câu 11. Khi thêm dung dịch Na2CO3 vào dung dịch FeCl3 sẽ có hiện tượng gì xảy ra?

A. Xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ vì xảy ra hiện tượng thủy phân

B. Dung dịch vẫn có màu nâu đỏ vì chúng không phản ứng với nhau

C. Xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ đồng thời có hiện tượng sủi bọt khí

D. Có kết tủa nâu đỏ tạo thành sau đó lại tan do tạo khí CO2

Đáp án C:

Xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ đồng thời có hiện tượng sủi bọt khí:

2FeCl3+ 3Na2CO3 + 3H2O → 2Fe(OH)3↓(đỏ nâu) + 3CO2↑ + 6NaCl

Câu 12. Khử 16 gam Fe2O3 bằng khí CO dư, sản phẩm khí thu được cho đi vào bình dung dịch Ca(OH)2 dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của a là

A. 10 gam

B. 20 gam

C. 30 gam

D. 40 gam

Đáp án C

nFe2O3 = 16/160 = 0,1 mol

Phương trình phản ứng hóa học

Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2 (1)

1                                    3mol

0,1                               nCO2

nCO2 = 0,3 mol

Do Ca(OH)2 dư => Phản ứng tạo thành kết tủa

Phương trình phản ứng hóa học

CO2+ Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O (2)

1                               1 mol

0,3                           nCaCO3=? mol

Ta có xét số mol CO2 ở 2 phương trình ta có: nCO2 (2) = nCO2 (1) = 0,3 mol

=> nCaCO3 = 0,3 mol

=> m = mCaCO3 = nCaCO3 . MCaCO3 = 0,3 . 100 = 30g

Related Posts

PTHH: NH3 + H3PO4 → (NH4)3PO4

th-kimdong-tamky-quangnam.edu.vn biên soạn và giới thiệu phương trình phản ứng NH3 + H3PO4 → (NH4)3PO4. Đây là phản ứng tổng hợp. Phương trình này sẽ xuất hiện trong…

PTHH: K2SO4 + BaCl2 → 2KCl + BaSO4(↓)

th-kimdong-tamky-quangnam.edu.vn biên soạn và giới thiệu phương trình phản ứng K2SO4 + BaCl2 → 2KCl + BaSO4(↓) | K2SO4 ra KCl . Phản ứng K2SO4 + BaCl2 →…

PTHH: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O

th-kimdong-tamky-quangnam.edu.vn biên soạn và giới thiệu phương trình phản ứng Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O. Đây là phản ứng oxi hóa khử, phương trình…

PTHH: https://toptailieu.vn/cau-hoi/axit-fomic-tac-dung-voi-agno3-trong-dung-dich-nh3-tao-ra-ket-tua-663590.html

PTHH: https://toptailieu.vn/bai-viet/25897/cho-cac-phan-ung-sau-a-caoh2-cl2-caocl2-h2o

PTHH: https://toptailieu.vn/bai-viet/33103/ch3cooh-na-ch3coona-h2-ch3cooh-ra-ch3coona