Phương trình hóa học

PTHH: C + HNO3 → CO2 + NO2 + H2O | C ra CO2

th-kimdong-tamky-quangnam.edu.vn biên soạn và giới thiệu phương trình phản ứng C + HNO3 → CO2 + NO2 + H2O. Đây là phản ứng oxi hóa khử. Phương trình này sẽ xuất hiện trong nội dung các bài học: Cân bằng phản ứng oxi hóa khử Hóa học, tính chất Hóa học của C và tính chất hóa học HNO3 …. cũng như các dạng bài tập. Bài viết giới thiệu các nội dung liên quan giúp học sinh nắm bắt kiến thức cơ bản. Mời các bạn đón đọc:

1. Phương trình phản ứng C tác dụng HNOra CO2

C + 4HNO→ CO2 + 4NO+ 2H2O

2. Điều kiện phản ứng C tác dụng HNO

Nhiệt độ

3. Các phương trình hóa học khác

P + HNO3 → H3PO4 + NO2 + H2O

Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NH4NO3 + H2O

Fe2O3 + HNO3(loãng) → Fe(NO3)3 + H2O

4. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Cacbon có thể phản ứng với tất cả dãy chất hóa học nào sau đây

A. O2, CuO, Cl2, HNO3

B. O2, ZnO, HNO3, CO2

C. O2, Al, H2SO4 đặc, CO2

D. O2, ZnO, H2SO4 đặc, Al

Đáp án D

Cacbon có thể phản ứng với tất cả dãy hóa chất sau: O2, ZnO, H2SO4 đặc, Al

Câu 2. C thể hiện tính khử ở phản ứng nào sau đây?

A. 2C + Ca  \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} CaC2

B. C + 2H2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow}  CH4

C. C + CO2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} 2CO

D. 4Al+ 3C \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} Al4C3

Đáp án C

Câu 3. Phản ứng nào sau đây, cacbon thể hiện tính oxi hóa?

A. C + O2 → CO2

B. C + 2CuO → 2Cu + CO2

C. 3C + 4Al → Al4C3

D. C + H2O → CO + H2

Đáp án C

Câu 4. Cho m gam than tác dụng với dng dịch HNO3 đặc nóng dư, thu được 5,6 lít hỗn hợp 2 khí (đktc). Giá trị của m là

A. 1,2

B. 0,6

C. 2,5

D. 3

Đáp án B

nhỗn hợp khí = 0,1 mol

C + 4HNO3 → CO2 + 4NO2 + 2H2O

x                       x           4x

5x = 0,25 => x = 0,05 => m = 0,6 gam

Câu 5. Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư

(2) Sục khí NH3 dư vào dung dịch AlCl3

(3) Sục khí CO2 dư vào dung dịch NaAlO2

(4) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch FeCl3

(5) Cho dung dịch HCl vào dung dịch K2SiO3

(6) Cho ure vào dung dịch Ca(OH)2

Sau khi kết thúc thí nghiệm, số trường hợp thu được kết tủa là

A. 5

B. 3

C. 6

D. 4

Đáp án A

Các thí nghiệm xảy ra các phản ứng:

(1). CO2 + Ca(OH)2 (dư) → CaCO3↓ + H2O

(2). 3NH3 + AlCl3 + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4Cl

(3). CO2 + 2NaAlO2 + 3H2O → 2Al(OH)3↓ + Na2CO3.

(4). 3AgNO3 + FeCl3 → 3AgCl↓ + Fe(NO3)3.

(5). 2HCl + K2SiO3 → H2SiO3↓ + 2KCl

(6). (NH2)2CO + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + 2NH3.

⇒ cả 6 thí nghiệm đều thu được kết tủa

⇒ chọn đáp án A

Câu 6. Tính oxi hóa của cacbon thể hiện ở phản ứng nào trong các phản ứng sau:

A. C + O2 \overset{t^{o}  }{\rightarrow} CO2

B. C + 4HNO3 → CO2 + 4NO2 + 2H2O

C. 2C + Ca \overset{t^{o}  }{\rightarrow} CaC2

D. C + CO2 \overset{t^{o}  }{\rightarrow} 2CO

Đáp án C

C thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với chất có tính khử như H2; hầu hết các kim loại (Na, Ca, Al, Zn…)

Câu 7. Cho luồng khí C dư qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung nóng ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng, hỗn hợp chất rắn còn lại là

A. Cu, Fe, ZnO, MgO.

B. Cu, Fe, Zn, Mg.

C. Cu, Fe, Zn, MgO.

D. Cu, FeO, ZnO, MgO.

Đáp án C

C chỉ khử được các oxit kim loại đứng sau Al => C khử được CuO, Fe2O3, ZnO và không khử được MgO

Câu 8. Câu nào đúng trong các câu sau đây?

A. Kim cương là chất tinh thể trong suốt, không màu, dẫn điện, dẫn nhiệt

B. Than chì mềm do có cấu trúc lớp, các lớp lân cận liên kết với nhau bằng lực tương tác yếu.

C. Than gỗ, than xương chỉ có khả năng hấp phụ các chất khí.

D. Trong các hợp chất của cacbon, nguyên tố cacbon chỉ có các số oxi hoá -4 và +4.

Đáp án B

A sai vì kim cương không dẫn điện

C sai vì than gỗ, than xương hấp phụ các chất khí và cả chất tan trong dung dịch

D sai còn có +2 ví dụ như CO

Câu 9. Cho các thí nghiệm sau:

(a) Cho dung dịch Al(NO3)3tác dụng với dung dịch NH3

(b) Cho dung dịch KOH dư vào dung dịch AlCl3

(c) Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch NaAlO2

(d) Dẫn khí CO2 dư vào dung dịch KAlO2

Số thí nghiệm thu được kết tủa khi phản ứng kết thúc là :

A. 1