Phương trình hóa học

PTHH: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2 + N2O + H2O

th-kimdong-tamky-quangnam.edu.vn biên soạn và giới thiệu phương trình phản ứng Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2 + N2O + H2O. Đây là phản ứng oxi hóa khử, phương trình này sẽ xuất hiện trong nội dung các bài học: Cân bằng phản ứng oxi hóa khử Hóa học, tính chất Hóa học của Al và tính chất hóa học HNO3 …. cũng như các dạng bài tập. Bài viết giới thiệu các nội dung liên quan giúp học sinh nắm bắt kiến thức cơ bản. Mời các bạn đón đọc:

1. Phương trình phản ứng

Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2 + N2O + H2

28Al + 102HNO3 → 28Al(NO3)3 + 6N2 + 3N2O + 51H2O

2. Điều kiện để phản ứng oxi hóa khử xảy ra 

Nhiệt độ thường

3. Hướng dẫn cân bằng phản ứng oxi hóa khử 

Xác định sự thay đổi số oxi hóa

Al+ HN+5O3 → Al+3(NO3)+ N02+ N+12O + H2O


Quá trình oxi hóa: 28x

Quá trình khử:      3x

Al0 → Al+3 + 3e

N+5 +28e → N2+1 + 2N20

Đặt hệ số thích hợp ta được phương trình phản ứng:

28Al + 102HNO3 → 28Al(NO3)3 + 6N2 + 3N2O + 51H2O

4. Các phương trình hóa học khác

Al + HNO3 (đặc nóng) → Al(NO3)3 + NO2 + H2O

Al2O3 + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2O

Mg + HNO3(đặc) → Mg(NO3)2 + NO2 + H2O

Fe + HNO3(đặc, nóng) → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O

5. Câu hỏi bài tập liên quan 

Câu 1. Cho phản ứng oxi hóa – khử: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + N2 + H2O

Cho tỉ lệ mol nN2O: nN2 = 1 : 2. Hệ số cân bằng của HNO3 là

A. 102

B. 56

C. 124

D. 62

Đáp án A

Câu 2. Cho phản ứng hóa học sau: Zn + HNO3 → Zn(NO3)2+ NO + NO2 + H2O

Tổng hệ số (nguyên, tối giản) của phản ứng trên là bao nhiêu? Biết tỉ lệ số mol NO : NO2 = 1 : 1)

A. 10

B. 12

C. 13

D. 15

Đáp án D

Câu 3. Cặp chất nào dưới đây có thể tồn tại trong cùng một dung dịch?

A. K2SO4 và BaCl2

B. NaCl và AgNO3

C. HNO3và FeO

D. NaNO3 và AgCl

Đáp án D

Câu 4. Kim loại nào sau đây không phản ứng được HNO3 đặc nguội

A. Al

B. Cu

C. Ag

D. Zn

Đáp án A

Câu 5. Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaAlO2 thu được kết tủa?

A. khí CO2.

B. dung dịch NaOH.

C. dung dịch Na2CO3.

D. dung dịch HCl dư.

Đáp án A

Phương trình phản ứng minh họa

NaAlO2 + CO2 + 2H2O → Al(OH)3↓+ NaHCO3

NaAlO2 + HCl + H2O → NaCl + Al(OH)3

Al(OH)3 + 3HCl (dư) → AlCl3 + 3H2O

Câu 6. Nhận định không chính xác về nhôm là:

A. Nhôm là kim loại nhẹ, dễ dát mỏng.

B. Nhôm là kim loại có tính khử tương đối mạnh.

C. Trong công nghiệp, nhôm được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy.

D. Nhôm có thể khử được các oxit của kim loại kiềm.

Đáp án D

Câu 7. Dãy các chất nào sau đây khi phản ứng với HNO3 đặc nóng đều tạo khí:

A. Cu(OH)2, FeO, C

B. Fe3O4, C, FeCl2

C. Na2O, FeO, Ba(OH)2

D. Fe3O4, C, Cu(OH)2

Đáp án B

Related Posts

PTHH: NH3 + H3PO4 → (NH4)3PO4

th-kimdong-tamky-quangnam.edu.vn biên soạn và giới thiệu phương trình phản ứng NH3 + H3PO4 → (NH4)3PO4. Đây là phản ứng tổng hợp. Phương trình này sẽ xuất hiện trong…

PTHH: K2SO4 + BaCl2 → 2KCl + BaSO4(↓)

th-kimdong-tamky-quangnam.edu.vn biên soạn và giới thiệu phương trình phản ứng K2SO4 + BaCl2 → 2KCl + BaSO4(↓) | K2SO4 ra KCl . Phản ứng K2SO4 + BaCl2 →…

PTHH: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O

th-kimdong-tamky-quangnam.edu.vn biên soạn và giới thiệu phương trình phản ứng Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O. Đây là phản ứng oxi hóa khử, phương trình…

PTHH: https://toptailieu.vn/cau-hoi/axit-fomic-tac-dung-voi-agno3-trong-dung-dich-nh3-tao-ra-ket-tua-663590.html

PTHH: https://toptailieu.vn/bai-viet/25897/cho-cac-phan-ung-sau-a-caoh2-cl2-caocl2-h2o

PTHH: https://toptailieu.vn/bai-viet/33103/ch3cooh-na-ch3coona-h2-ch3cooh-ra-ch3coona