PTHH: https://toptailieu.vn/bai-viet/33471/c-h2so4dac-so2-co2-h2o-c-ra-co2

PTHH: Mg + HNO3 (đặc) → Mg(NO3)2 + NO2 + H2O

th-kimdong-tamky-quangnam.edu.vn biên soạn và giới thiệu phương trình phản ứng Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO2 + H2O. Đây là phản ứng oxi hóa khử, phương trình…

PTHH: Cu + HNO3 (đặc) → Cu(NO3)2 + NO2 + 2H2O

th-kimdong-tamky-quangnam.edu.vn biên soạn và giới thiệu phương trình phản ứng Cu + HNO3 (đặc) → Cu(NO3)2 + NO2 + 2H2O . Đây là phản ứng oxi hóa khử,…

PTHH: Fe + HNO3(đặc, nóng) → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

th-kimdong-tamky-quangnam.edu.vn biên soạn và giới thiệu phương trình phản ứng Fe + HNO3(đặc, nóng) → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O. Đây là phản ứng oxi hóa khử, phương…

PTHH: Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

th-kimdong-tamky-quangnam.edu.vn biên soạn và giới thiệu phương trình phản ứng Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O. Đây là phản ứng oxi hóa khử. Phương trình…

PTHH: FeS + HCl → FeCl2 + H2S

th-kimdong-tamky-quangnam.edu.vn biên soạn và giới thiệu phương trình phản ứng FeS + HCl → FeCl2 + H2S. Đây là phản ứng oxi hóa khử, phương trình này sẽ…

PTHH: Cu+ H2SO4 (đặc, nóng) → CuSO4 + SO2 + H2O

th-kimdong-tamky-quangnam.edu.vn biên soạn và giới thiệu phương trình phản ứng Cu+ H2SO4 (đặc, nóng) → CuSO4 + SO2 + H2O. Đây là phản ứng oxi hóa khử, phương…

PTHH: Fe + HNO3(loãng) → Fe(NO3)3 + NO+ H2O

th-kimdong-tamky-quangnam.edu.vn biên soạn và giới thiệu phương trình phản ứng Fe + HNO3(loãng) → Fe(NO3)3 + NO+ H2O. Đây là phản ứng oxi hóa khử, phương trình này…

PTHH: Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + H2

th-kimdong-tamky-quangnam.edu.vn biên soạn và giới thiệu phương trình phản ứng Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + H2. Đây là phản ứng oxi hóa khử, phương trình…

PTHH: Cu + HNO3(loãng) → Cu(NO3)2 + N2O + H2O

th-kimdong-tamky-quangnam.edu.vn biên soạn và giới thiệu phương trình phản ứng Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O. Đây là phản ứng oxi hóa khử, phương trình…