PTHH: NH3 + H3PO4 → (NH4)3PO4

th-kimdong-tamky-quangnam.edu.vn biên soạn và giới thiệu phương trình phản ứng NH3 + H3PO4 → (NH4)3PO4. Đây là phản ứng tổng hợp. Phương trình này sẽ xuất hiện trong…

PTHH: K2SO4 + BaCl2 → 2KCl + BaSO4(↓)

th-kimdong-tamky-quangnam.edu.vn biên soạn và giới thiệu phương trình phản ứng K2SO4 + BaCl2 → 2KCl + BaSO4(↓) | K2SO4 ra KCl . Phản ứng K2SO4 + BaCl2 →…

PTHH: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O

th-kimdong-tamky-quangnam.edu.vn biên soạn và giới thiệu phương trình phản ứng Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O. Đây là phản ứng oxi hóa khử, phương trình…

PTHH: https://toptailieu.vn/cau-hoi/axit-fomic-tac-dung-voi-agno3-trong-dung-dich-nh3-tao-ra-ket-tua-663590.html

PTHH: https://toptailieu.vn/bai-viet/25897/cho-cac-phan-ung-sau-a-caoh2-cl2-caocl2-h2o

PTHH: https://toptailieu.vn/bai-viet/33103/ch3cooh-na-ch3coona-h2-ch3cooh-ra-ch3coona

PTHH: https://toptailieu.vn/cau-hoi/viet-phuong-trinh-hoa-hoc-cua-phan-ung-propan-1-ol-voi-moi-chat-sau-natri-663528.html

PTHH: https://toptailieu.vn/cau-hoi/viet-cac-phuong-trinh-hoa-hoc-minh-hoa-suc-khi-propilen-vao-dung-dich-kmno4-663450.html

PTHH: HCHO + AgNO3 + NH3 + H2O → Ag + NH4NO3 + (NH4)2CO3 | AgNO3 ra Ag

th-kimdong-tamky-quangnam.edu.vn biên soạn và giới thiệu phương trình phản ứng HCHO + AgNO3 + NH3 + H2O → Ag + NH4NO3 + (NH4)2CO3. Đây là phản ứng tráng…

PTHH: Fe3O4 + H2SO4(loãng) → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O

th-kimdong-tamky-quangnam.edu.vn biên soạn và giới thiệu phương trình phản ứng Fe3O4 + H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O. Đây là phản ứng oxi hóa khử, phương trình…