Mới 2023: Đáp án chính thức và đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Toán – Kontum 2021

Trường THPT Duy Tân – KONTUM vừa thực hiện Đề khảo sát chất lượng giữa học kì 1 môn Toán lớp 10, đề thi và đáp án đã được dethikiemtra cập nhật và đăng tải dưới đây.

Sở GDĐT Kon Tum

trường trung học nghĩa vụ

Kiểm tra giữa học kì I Năm học 2021-2022

toán học. Điểm: 10

Thời lượng: 90 phút (không bao gồm thời gian phát lại tiêu đề)

1. Phần trắc nghiệm (7 điểm)

Câu hỏi 1. Cho ABCD là hình bình hành.Tìm nghịch đảo của DA .Vectơ

Một. dòng điện một chiều b. trao đổi C bố. B.C.

chương 2. câu nào sau đây? KHÔNG Mệnh đề có chứa biến không?

A.2 là số nguyên tố. B. n+4=10.

C. x^2+x=0. D. 2n+1 chia hết cho 3.

Mục 3. Cho tập hợp X = {1 ;5 ;0}, Y = {1 ;3 ;5}. X ∩ Y là tập nào sau đây?

Trả lời: {1;3}. B. {1;5} C. {1;3;5}. D.{1}.

Phần 4. Cho a = 1567892. Các số được làm tròn đến một phần trăm là:

A.1569 000 B.1567800 C.1567900 D.1567890

Câu 5. Gọi O là giao điểm hai đường chéo của hình bình hành ABCD. phương trình nào sau đây? Không đúng?

Mục 6. Cho bốn điểm A, B, C, D khác nhau. Tổng vectơ AB + CD + BC + DB bằng.

Mục 7. Câu nào sau đây là mệnh đề phụ?

A: Tên của bạn là gì?

B. Mệt mỏi quá!

Quảng cáo

C. Kon Tum là một tỉnh của Việt Nam

D. Bây giờ là mấy giờ?

Mục 8. Kí hiệu nào sau đây có thể viết đúng “10 là số tự nhiên”?

Mục 14. Chiều cao công trình là h = 46,5569m ± 0,003m.Con số được làm tròn cho số gần đúng 46,5569 là

A.46,557 B.46,55 C.46,56 D.46,556

Mục 15. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề phụ? Không đúng ?

A.3 là một số nguyên

B.4 Chia hết cho 2

C. 10 chia hết cho 5

D.30 là số chẵn

Mục 16. Một vectơ bắt đầu tại E và kết thúc tại D được biểu diễn như sau:

Mục 17. Cho ABCD là hình bình hành. Vectơ nào sau đây cùng phương với vectơ BC?

Mục 18. Cho tập X = {a,b,c} có bao nhiêu tập con hai phần tử của X?

A.6 B.3 C.8 D.4

Mục 19. Đối với bộ sưu tập: Khẳng định nào sau đây là đúng:

AD = Ø BD = {1} CD = 1 DD = {0;1}

Mục 20. Cho tam giác đều ABC có độ dài cạnh bằng 3a.Độ dài của vectơ AB – AC là

A.3a B.0 C.2a D.3a

Tiết 21. Điều nào sau đây là Chính xác?
A.5 là số tự nhiên lẻ. B.5 là số nguyên âm.
C.5 là số tự nhiên chẵn. D.5 có thể là

Tiết 22. Ba điểm A, B, C bất kì. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Tiết 25. Cho hai tập hợp A = [-1;2), B = [0;10]. Khi đó A ∪ B là tập hợp nào sau đây?

Một. [0;2)     B. [-1;10] C.(-1;10) D.(-1;10]

Tiết 26. Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 6a, BC = 8a.Độ dài của vectơ AB + AD là

A.14a Ba C.100a D.10a

Tiết 27. Biểu thức nào sau đây chứng tỏ tập hợp B là tập hợp con của tập hợp A?

Tiết 28.

2. Tuyên bố từ chối trách nhiệm (3 điểm)

Câu 1 (1 điểm).Cho 2 tập hợp A = (-∞; 8); B= [4; + ∞). Tìm A ∪ B, A ∩ B

Câu 2 (1 điểm).Cho  hình bình hành ABCD tâm O.

Câu 3. 1 điểm.

Cho hai tập hợp A = (m+1;m+5) ; B = [2m-1; 2m+6]. Tìm giá trị của tham số m sao cho: A ∩ B ≠ Ø

– sử dụng hết –

Đáp án đề thi giữa kì môn Toán lớp 10

câu trả lời
người đầu tiên đơn giản
2 MỘT
3 loại bỏ
4
5 đơn giản
6 đơn giản
7
số 8 MỘT
9 loại bỏ
mười MỘT
11 loại bỏ
thứ mười hai
13 đơn giản
14
15 MỘT
16
số 17
18 loại bỏ
19 MỘT
20 đơn giản
hai mươi mốt MỘT
hai mươi hai
hai mươi ba đơn giản
hai mươi bốn MỘT
25 loại bỏ
26 đơn giản
27 loại bỏ
28 loại bỏ

Related Posts