Mới 2023: cho tập A ={1,2,3,4,5} có bao nhiêu số gồm 5 chữ số của A mà mỗi số có đúng 3 chữ số giống nhau?

Trường THCS Genius tổ chức kiểm tra chất lượng kiến ​​thức giữa kỳ lớp 10 năm học 2020-2021 chi tiết

Câu 1: (3 điểm)

1. Xét một đa giác đều có 105 đỉnh, có bao nhiêu đa giác đều có các đỉnh là các đỉnh của đa giác đã cho?

Câu 4 (1 điểm)

1. Cách xác định số lượng là chọn một nhóm 5 số từ nhóm 18 số nguyên dương thứ nhất, sao cho 2 trong 5 số được chọn bất kỳ có hiệu giữa số lớn hơn và số nhỏ hơn hoặc bằng 2

2. Cho tập hợp A={1,2,3,4,5}, trong A có bao nhiêu số có 5 chữ số khác nhau và mỗi số có đúng 3 chữ số giống nhau?

Related Posts