Mới 2023: Khảo sát chất lượng đầu năm 2019 môn Hóa lớp 11 – THPT Đoàn Thượng: Nguyên tử một nguyên tố X có Z = 16. Hãy viết cấu hình electron và xác định vị trí (ô, chu kì, nhóm) của X trong bảng tuần hoàn (có giải thích)

Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2019 môn Hóa học lớp 11 trường THPT Đoàn Thượng. Đề thi gồm 17 câu như sau:

Khối lượng nguyên tử của các nguyên tố đã cho: H=1; Br=80; C=12; N=14; O=16; S=32; Cl=35,5; P=31; Natri=23; K=39; Canxi=40 ; Ba = 137; Nhôm = 27; Sắt = 56; Đồng = 64; Kẽm = 65; Bạc = 108.

Câu 1 (0,5 điểm)

Tổng các loại hạt (p, n, e) trong nguyên tử của nguyên tố R bằng 34. Số hạt mang điện trong R nhiều hơn số hạt không mang điện là 10 hạt. Xác định p, n, số e và R khối lượng của hạt.

Câu 2 (0,5 điểm)

Nguyên tử Z = 16 của nguyên tố X. Viết cấu hình electron và xác định vị trí (đơn vị, chu kỳ, nhóm) của X trong bảng tuần hoàn (có hướng dẫn).

Câu 3 (0,5 điểm)

Cho các hợp chất: NaCl, HCl, N2H2canxi oxyflorua2ôxy2bé nhỏ3Kay2thâm thúy.

Bạn có thể cho biết những phân tử nào là liên kết cộng hóa trị không cực và có cực và đó là liên kết ion không?

Câu 4 (0,5 điểm)

đưa ra phản ứng oxi hóa khử sau: Mg + S MgS

Tính số oxi hóa của mỗi nguyên tố và xác định:

– Chất khử, chất oxi hóa

Viết các quá trình oxi hóa và khử.

Câu 5 (0,5 điểm)

Hoàn thành PTTH trong mỗi trường hợp sau:

a/ Sục khí SO2 Trong dd nước brom, nước brom trở nên nhạt màu rồi mất đi.

b/ Thêm vài giọt dd AgNO3 Trong ống nghiệm đựng dd HCl thấy xuất hiện kết tủa trắng không tan.

Câu 4 (0,5 điểm)

Cho phản ứng oxi hóa khử sau: Mg + S → MgS

Tính số oxi hóa của mỗi nguyên tố và xác định:

– Chất khử, chất oxi hóa

Quảng cáo

Viết các quá trình oxi hóa và khử.

Câu 5 (0,5 điểm)

Hoàn thành PTTH trong mỗi trường hợp sau:

a/ Sục khí SO2 Trong dd nước brom, nước brom trở nên nhạt màu rồi mất đi.

b/ Thêm vài giọt dd AgNO3 Trong ống nghiệm đựng dd HCl thấy xuất hiện kết tủa trắng không tan.

Câu 6 (0,5 điểm)

Viết phương trình điều chế cho từng trường hợp sau:

– Điều chế khí clo2 Trong phòng thí nghiệm từ MnO2 và HCl đặc.

– Sản xuất oxy công nghiệp từ nước.

Câu 7 (0,5 điểm)

Hòa tan hoàn toàn 25,2g hỗn hợp X gồm NaBr và KCl vào nước thu được 500g dung dịch A. Cho A tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO.3 47,5 gam kết tủa xuất hiện. Tính C% của NaBr và KCl trong dung dịch A?

Câu 8 (0,5 điểm)

Chia 22 gam hỗn hợp Z gồm Fe và kim loại E (đứng trước H và hóa trị không đổi) thành 2 phần bằng nhau:

– Cho phần 1 phản ứng với HCl dư thu được 8,96 lít khí (đktc).

– Phần 2 về tác dụng với dd H2Vì thế4 Chất rắn, cặn nhiệt, 10,08 L (đơn vị) SO2 là sản phẩm khử duy nhất.

Xác định kim loại E để phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Câu 9 (0,5 điểm)

Cho các chất: NaCl, C2h5hiđroxit, Cthứ mười haihhai mươi haiôxy11Nhôm (KHÔNG CÓ3)3chỉ axit clohydric3COOH, Ba(OH)2,Tân sô cao. Chất nào là chất điện li? Viết các phương trình điện phân của các chất điện phân đó?

Câu 10 (0,5 điểm)

Hoàn thành các phương trình phân tử và ion khử khi thỏa mãn các điều kiện sau:

a/ trộn dd Ba(OH)2 Dùng dd HCl.

b/ đối với Cu(OH)2 gia nhập gia đình2Vì thế4 Pha loãng, dư thừa.

Câu 11 (0,5 điểm)

Cho các muối sau: Na2carbon monoxide3kali clorua, sắt2(Vì thế)4)3chỉ một3Kuna.

Mỗi muối khi tan trong nước thu được môi trường gì? (axit, bazơ hay trung tính) và pH (< 7、> 7 hoặc = 7).

Câu 12 (0,5 điểm)

Dung dịch chứa 0,02 mol Cu2+ ; 0,03 mol kali+ ; x mol clo và y mol SO42-. Tổng khối lượng các muối tan trong dung dịch là 5,435 gam. Tính giá trị x, y?

Câu 13 (0,5 điểm)

Trộn 250 ml hỗn hợp HCl 0,08M và H2Vì thế4 0,01M với 250ml dd Ba(OH)2 a M, thu được m gam kết tủa và 500 ml dd có pH=12. Tính m và a?

Câu 14 (0,5 điểm)

vẽ hỗn hợpngười đầu tiên V lít dd HCl 0,6M có V2 lít dd NaOH 0,4 M Thu được 0,6 lít dd A. Tính Vngười đầu tiêntiếng nói2 Biết rằng 0,6 lít dd A có thể hòa tan 1,02 gam Al2ôxy3.

Câu 15 (1,0 điểm)

Hỗn hợp X gồm Na, Ca, Na2O và CaO.Hòa tan hoàn toàn 10,26g X vào nước thu được 1,12 lít khí H2 (dktc) và dung dịch Y có 8,88 gam Ca(OH)2. Khí thải 6,72 lít (đvc) CO2 Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Tính mét?

Câu 16 (1,0 điểm)

Nung m gam hỗn hợp X gồm Fe và S trong điều kiện không có không khí đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau. Phần 1 cho phản ứng với dung dịch HCl dư cho hỗn hợp khí Z có d=13.

Một. Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong X.

b.Cho phần 2 tác dụng với 55 gam dung dịch H2Vì thế4 98%, đun nóng thu được V lít khí SO22 (dktc) và dung dịch A .Cho dung dịch A hấp thụ hoàn toàn bởi dung dịch BaCl2 dư tạo thành 58,25 gam kết tủa. Tính a, V .

Câu 17 (1,0 điểm)

Dung dịch X chứa NaHCO3 0,6M và Na2carbon monoxide3 0,4M. Dung dịch Y chứa HCl 0,4M và H2Vì thế4 0,4M.vẽ chậmngười đầu tiên Quy đổi một lít dung dịch Y thành V2 lít dung dịch X, thu được 3,584 lít CO2 (dktc) và 400ml dung dịch Z chứa 3 muối.Xác định tỷ lệ VOngười đầu tiên : bức vẽ2 (giả sử thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể trong quá trình phản ứng)?

Related Posts