Mới 2023: Đề KSCL đầu năm lớp 11 môn Toán – PTDTNT tỉnh Trà Vinh 2019: Cho tam giác ABC, biết A(-2;1), B(3;-2) và C(4;0). Viết phương trình tham số và phương trình tổng quát của đường cao AH của tam giác ABC

Khai mạc KSCL 2019 Trà Vinh môn Toán lớp 11: Trường PTDTNT Trà Vinh tổ chức kiểm tra chất lượng với tổng số 5 câu hỏi và đáp án, cụ thể như sau:

titan

Một. Tìm tập xác định D của hàm số

b.Tìm y(Π/2)

c. tìm x thuộc D sao cho hàm số bằng 0

Câu 2: Tìm cực đại, cực tiểu của các hàm số sau:

Một. y = 7 – 5+4cosx

b. y = 3sinx + 2, trong đó x [π/6; 2π/3]

Vấn đề 3: Giải phương trình

Một. cosin 2x = 2/2

Quảng cáo

b.Tìm tất cả các nghiệm của phương trình: 2sin²x – 1 = 0 [0;π]

Bài 4: Gấp biểu thức

E = 3cos(π/2 – a) + 2sin(π – a) – 5sin(π+a)

Câu 5:

Một. Cho tam giác ABC biết A(-2;1), B(3;-2) và C(4;0). Viết phương trình tham số và tổng quát đường cao AH của tam giác ABC.

b.Viết pt đường tròn(C’) trong mp Oxy là ảnh của đường tròn(C):

(x-2)² + (y+1)² = 2 để tịnh tiến theo véc tơ v(2;-3)

Related Posts