Mới 2023: Đề KSCL đầu năm lớp 10 môn Toán – THPT Cò Nòi: Kết quả điểm kiểm tra môn Toán của 40 học sinh lớp 10A được trình bày ở bảng sau. Tính số trung bình cộng của bảng trên.( làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân)

Các em thử thách bản thân với bài kiểm tra chất lượng môn toán đầu năm lớp 10 tại Trường trung học Valley Neighborhood thuộc sở giáo dục và đào tạo Shanla.

chọn câu trả lời đúng

Câu hỏi một: giải phương trình bất phương trình trở nên:

chương 2: Biểu thức f(x) = 3x + 5 dương khi và chỉ khi:

A. X>-5/3 B. x≥-5/3 C. x< -5/3 D. x>5/3

Câu 3: cho hệ thống bất bình đẳng . Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho?

A. P(2;2) B. N(3;-1) CM(2;3) D. Q(-1;-5)

Câu 4: Cho biểu thức f(x)= ax²+bx+c (a≠0) và Δ=b² -4ac. Chọn câu phát biểu đúng?

A. Khi > 0 thì f(x) luôn là số nghịch đảo của hệ số a với mọi x

B. Khi =0 thì f(x) trái dấu với hệ số a với mọi x≠ -b/2a

C. Khi < 0 thì f(x) cùng dấu với hệ số a với mọi x≠ -b/2a

D. Khi < 0 thì f(x) cùng dấu với hệ số a của mọi x

Câu 5: Tìm tập nghiệm của bất phương trình -x² + 2016x + 2017>0

Bài 6: Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho bất phương trình x² + (2m+1)x + m² + 2m -1>0 có nghiệm đúng với mọi x

A. m<-5/4 B. m<5/4 C. m>5/4 D.m>-5/4

Phần 7: Điểm kiểm tra môn toán của 40 học sinh lớp 10A như sau

Xem 4 5 6 7 số 8 9 mười Thêm vào
Tính thường xuyên 2 số 8 7 mười số 8 3 2 40

Tính trung bình cộng của bảng trên (kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân).

A.6.4. B.6.8. C.7.0 đơn giản. 6,7

Mục 8: đã cho 0

Quảng cáo

A. sina > 0 B. sina < 0 C. cosa < 0 D. tana < 0

Câu 9: Chọn phát biểu đúng?

Câu 10: Chọn câu phát biểu đúng?

A. cos(Π – a) = -cosa B. cot(Π – a) = cota

C. tan(Π – a) = tana D. sin(Π – a) = -sina

Câu 11: Tính giá trị của một biểu thức Biết Kota = -3

A.-1 B.7/9 C.9/7 D.1

Câu 12: Với mọi a, b. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. sin(a+b) = sinasinb + cosacosb B. cos(a+b) = cosasinb – sinacosb

C. cos(a+b) = cosacosb + sinasinb D. sin(a+b) = sinacosb + sinbcosa

Related Posts